PROFIL
Profil našej spoločnosti
 
Obchodné meno : Požiarno-bezpečnostná agentúra s.r.o.
Právna forma : spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v obchodnom registri
OKRESNÉHO SÚDU TRNAVA odd.: S.r.o., vložka č. 11921/T
Požiarno-bezpečnostná agentúra, s.r.o., Trnava zaregistrovaná medzi prvými firmami tohto druhu na Slovensku sa zaoberá poskytovaním komplexných služieb v oblasti ochrany pred požiarmi a ochrany zdravia pri práci.
Hlavným zameraním našej firmy je zabezpečenie výkonu technika požiarnej ochrany a technika BOZP v pracovných podmienkach firmy zmluvného partnera na základe zmluvy o dielo. Zabezpečujeme aj ďalšie služby - pozri : Naša ponuka služieb.
Priority našej spoločnosti vychádzajú z predchádzajúcich dlhoročných skúsenosti zamestnancov našej spoločnosti na dôležitých pracovných funkciách v oblasti ochrany požiarnej represie a požiarnej prevencie ako aj v oblasti ochrany zdravia pri práci.
Dlhoročné skúsenosti a profesionálny pohľad aj na zložitú problematiku v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP sú zárukou pre našich zmluvných partnerov, že ich finančné prostriedky budú vynaložené efektívne a hlavne na prioritné otázky v oblasti ochrany pred požiarmi na BOZP.
Prečo máte investovať Vaše finančné prostriedky v oblasti ochrany pred požiarmi a BOZP bezdôvodne, bez odborných podkladov alebo po chybných ( neodborných ) rozhodnutiach.
Referencie:
Požiarno-bezpečnostná agentúra, s.r.o., Trnava s pôsobnosťou po celom Slovensku Vám na požiadanie zašle Ponukový list s referenciami našich zmluvných partnerov.