PREČO MY ?
Hlavné predstavy a zámery našej spoločnosti
Požiarno-bezpečnostná agentúra, s.r.o., Trnava má úsilie v pracovných podmienkach firmy nášho zmluvného partnera na odbornej úrovni zabezpečiť komplexné riešenie problematiky ochrany pred požiarmi a ochrany zdravia pri práci postavené na efektívnych a jednoduchých riešeniach v súlade s požiadavkami platných právnych predpisov.
Pre úspešnú realizáciu našich predstáv a zámerov je podmienkou dokonale poznať firmu nášho zmluvného partnera od úvodných projektov až k skutočnému vyhotoveniu ( stavebné objekty a ich zmeny - protipožiarna bezpečnosť stavieb a požiarnotechnických zariadení, technológia, plynové a elektrické zariadenia, jednotlivé pracoviska, pracovné vzťahy, zmluvy o prenájme nebytových priestorov alebo zmluvy prenajímaní nebytových priestorov a pod. ).
V úzkej spolupráci s vedením zmluvného partnera ( bez Vás to nie je možné ) sa snažíme hľadať jednoduché, finančne prijateľné a odborne podložené riešenia pre zabezpečenie bezproblémového chodu firmy.
Výhody našich hlavných predstáv a zámerov
dlhodobé skúseností našich zamestnancov v rôznych oblastiach priemyslu a poľnohospodárstva zaručujú okamžité prispôsobenie sa aj sťaženým pracovným podmienkam nášho zmluvného partnera
dlhodobé skúseností našich zamestnancov v rôznych oblastiach priemyslu a poľnohospodárstva zaručuje kvalitne vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi a ochrany zdravia pri práci aj pre sťažené pracovné podmienky nášho zmluvného partnera
dlhodobé skúseností našich zamestnancov v rôznych oblastiach priemyslu a poľnohospodárstva nám bránia a súčasne odmietame vypracovať dokumentáciu ochrany pred požiarmi a ochrany zdravia pri práci pre nášho zmluvného partnera - univerzálnu z počítačových programov a pod.
kvalitne vypracovaná dokumentácie zvyšuje imidž firmy zmluvného partnera
kvalitne vypracovaná dokumentácia chráni firmu zmluvného partnera a je dôležitým podkladom pre kontroly štátneho požiarneho dozoru a inšpektorátu práce
kvalitne vypracovaná dokumentácia je dôležitým vodítkom pre zodpovedných zamestnancov pre riadenie prác na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru ( výbuchu ) ako aj na rizikových pracoviskách ( nepotrebujú mať k dispozícii ďalšie vyhlášky a normy ), čím sa zvyšuje úroveň bezpečnosti zamestnancov na pracoviskách zmluvného partnera
kvalitne vypracovaná dokumentácia je dôležitým vodítkom pre zodpovedných zamestnancov pri zabezpečovaní úloh ochrany pre požiarmi v mimopracovnom čase ( firma je chránená súkromnou bezpečnostnou službou, elektrickou požiarnou signalizáciou, elektrickým zabezpečovacím zariadením alebo firma nie je chránená - uvedenými spôsobmi )
kvalitne vypracovaná dokumentácia a jej realizácia v podmienkach firmy zmluvného partnera je veľmi dôležitým dokumentom pre bezproblémový chod firmy, ďalej pre riešenie mimoriadnych udalostí ako aj pre vyšetrovanie týchto udalosti ( polícia, štátny požiarny dozor, orgán IP, poisťovňa a pod. )
naša spoločnosť z uvedených dôvodov vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi a BOZP nepodceňuje a samotné vypracovanie je podmienené vstupným auditom v pracovných podmienkach firmy zmluvného partnera zameraným hlavne na :
 
v akých priestoroch a objektoch firma pôsobí ( vlastné, prenájom, a pod. )
pracovný vzťah zamestnancov k firme ( vlastní zamestnanci, personálny leasing a pod. )
podrobné oboznámenie sa s konkrétnym objektom, pracoviskom a pod.
podrobné preštudovanie projektovej a technickej dokumentácie pre určený objekt, pracovisko s prihľadnutím na všetky zmeny ( zmeny využitia stavby, časti stavby ) a všetkými protokolmi o odborných skúškach vyhradených technických zariadení a pod.
podrobné preštudovanie prevádzkovej dokumentácie daného pracoviska (technologického zariadenia a pod. )
oboznámenie sa s organizačným poriadkom firmy ( alebo iným dokumentom ) zmluvného partnera